Prawo cywilne i kościelne

Rodzice dziecka zmarłego w wyniku poronienia mają prawo pochować je, niezależnie od tego, na jakim etapie ciąży zmarło*.

Jeżeli możliwe jest określenie płci dziecka  szpital  wystawienia Kartę Martwego Urodzenia. Na jej podstawie rodzice mogą zarejestrowanie dziecko w USC,  uzyskać zasiłek pogrzebowy, mamie przysługuje  urlop macierzyński (8 tygodni licząc od dnia porodu).

We wczesnej ciąży ustalenie płci jest  możliwe poprzez badania genetyczne płci, których koszt najczęściej ponoszą rodzice. Żeby pochować dziecko nie trzeba ich jednak wykonywać. Szpital wystawia wówczas Kartę Zgonu, która jest dokumentem potrzebnym do załatwienia formalności na cmentarzu i w Kościele. W takim wypadku nie przysługuje jednak zasiłek pogrzebowy i urlop macierzyński.

Jeżeli znana jest płeć dziecka

 1. Rodzice zgłaszają w szpitalu, że chcą pochować dziecko.
 2. Proszą o wystawienie Karty Martwego Urodzenia (KMU) oraz zgłaszają płeć.
 3. Szpital sporządza KMU i przekazuje do Urzędu Stanu Cywilnego(USC) w ciągu jednego dnia od wystawienia.
 4. Rodzice na tej podstawie rejestrują dziecko a USC wystawia akt urodzenia z adnotacją, że urodziło się ono martwe.
 5. Rodzina organizuje pogrzeb.
 6. Rodzice mają prawo do zasiłku pogrzebowego. W tym celu należy w ZUS-ie przedstawić dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów pochówku (np. faktury za trumnę, urnę lub usługi pogrzebowe na cmentarzu), Akt Urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu oraz dokument potwierdzający prawo do świadczeń
  (np. zaświadczenie od pracodawcy o podleganiu ubezpieczeniom społecznym).
 7. Mama ma prawo do 8 tygodniowego płatnego urlopu macierzyńskiego.
 8. Rodzicom przysługują również inne świadczenia związane ze śmiercią członka rodziny  np. 2-dniowy urlop okolicznościowy.

Jeżeli płeć dziecka nie jest znana

 • Rodzice mogą na własny koszt przeprowadzić badania genetyczne w celu ustalenia płci dziecka (we wczesnej ciąży wykonuje się najczęściej badanie szczątków kosmówki a nie ciała dziecka). Po otrzymaniu wyników przechodzimy do pkt 3 (zamieszczonego powyżej).

Przekroczenie ustawowych terminów na dokonanie rejestracji (np. z powodu oczekiwania na wyniki badań) nie pozbawia prawa do dokonania jej później.

 • Można pochować dziecko na własny koszt. W tym celu szpital wystawia Kartę Zgonu, która jest podstawą załatwienia formalności w zarządzie cmentarza.

Poronienie (martwy poród) w domu

W takim przypadku zgłoszenie do USC powinien wystawić lekarz, położna lub szpital do którego kobieta zgłosiła się po poronieniu (porodzie).

Pogrzeb w Kościele

Obrzędy pogrzebu dziecka, zarówno ochrzczonego jak i nieochrzczonego, znajdują się w Obrzędach pogrzebu w rozdziałach VII – IX (część tekstów jest wspólna, inne podane są na przemian, raz podczas pogrzebu dziecka ochrzczonego, raz nieochrzczonego). Zgodnie z miejscowymi zwyczajami można sprawować  zarówno nabożeństwo w domu, w kościele, a potem na cmentarzu, jak i tylko na cmentarzu. Teksty modlitw odmawianych podczas Mszy świętej pogrzebowej znajdują się w Mszale Rzymskim pod numerami 41 (pogrzeb dziecka ochrzczonego) i 42 (pogrzeb dziecka nieochrzczonego). Jeśli rodzice poproszą to podczas pogrzebu dziecka powinna być odprawiona Msza Św. Ksiądz ubrany jest na biało. Modlitwy mają charakter dziękczynny za życie i świętość dziecka. Kapłan modli się w intencji rodziców pogrążonych w żałobie.

*(Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie  postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.2))

„§ 2. Za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży.”.)

Źródło: www.stratadziecka.pl